Այս հասարակ միրգն օգնեց ինձ հավերժ ազատվել թևատակերի քրտինքից ու տհաճ հոտից

Իրականում տհա ճ հոտը ոչ, թե քր տնարտադ րության, այլ մարմնում գոյություն ունեցող բա կտերիաների արդյունք է:Շատ հեշտ է ազատվել տհա ճ հոտից, եթե ունես այս բաղադրատոմսը: Մեր քր տինքը մա րմնի կօենսագործունեության արդյունք է: Այն կարգավորում է մար մնի ջերմաստիճանը, նաև վերացնում է վար ակները և մա նրէները:Տհա ճ հոտից ազատվելու համար կիսեք լայմը և քսեք ձեր թևատակերին:

Թողեք հյութը չորանա և կարող եք հագնել հագուստը: Դուք ամբողջ օրը կպահպանեք թարմությունը և ոչ մի հետք չի մնա հագուստի վրա: Այսպիսով, բնականաբ ար, կոչնչ անան վնա սակար բակ տերիաները և կպաշտպանվեք տհ աճ հոտից ու դուք պարզապես չեք քողարկի այն, ինչպես դե զոդո րանտների դեպքում:Կես լայմը բավական է մի քանի որ օգտագործելու համար: Դուք պետք է միայն փորձեք և կզգաք

այս հրաշալի բնական մեթոդի բոլոր առավելությունները:Ոմանց մոտ քրտինքի հոտը վառ արտահայտված բուրմունք չունի, իսկ մյուսները հակառակը վա խեցնում են մարդկանց իրենց հոտով ։ Նախ, դուք պետք է որոշեք տհա ճ հոտի առաջացման պատճառը: Տհաճ հոտը ստեղծում է պա թոգեն միկր ոօր գան իզմներ, որոնք ակտիվորեն բազմանում են թևատակերում:Քրտինքի հոտի առաջացման հիմնական պատճառներից մեկը թևա տակերի մազերնե են:Ք րտինքի հոտի վրա նաև ազդում են նյա րդային լա րվածությունը, սթր եսսը և վա խը: