Եթե հանկարծ ձեր ճն շումը այս թվից կիջնի, ապա առանց վայրկյան կորցնելու, միանգամից շտապեք հի վադանոց

Ինչի մասին է մեզ պատմում մեծ թիվը ճն շման չափման ժամանակ, օրինակ, 120/80: Այս դեպքում 120-ը սի ստոլիկ զար կերա կային ճն շման արժեք է, իսկ 80 — ը դի աստո լիկ ճն շման արժեք է: Ինչ է դա, և որն է տարբերությունը։Սի ստոլիկ ճն շումը համարվում է այն ուժը, որով թթ վածնով հագեցած ար յունը դուրս է մղ վում սրտ ից, ճ նշում է անո թների պ ատերին և ցրվում ամբողջ օր անիզմով: Դի աստ ոլիկ ճն շումը այն ուժն է, որով ար յունը ճն շում է պատերին պայմանական հանգստի պահերին, երբ

ս իրտը լցվում է հա րվածների ար յամբ:Բոլորին է հայտնի, որ առաջին մեծ թիվը (սի ստոլիկ ճ նշումը) սր տանո թային համակարգի հետ կապված ապագա խնդիրների ամենավառ նշանն է (ընդհուպ մինչև ին ֆարկտ և ին սուլտ) ։ Բայց երկրորդին ավելի քիչ են նայում: Սակայն շատ իզուր:Ս րտի աշխատանքի վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դի աստ ոլիկ ճն շման բարձր մակարդակը (80-ից բարձր) հետագա 8-10 տարիների ընթացքում ս րտի կա թվածի կամ ին սուլտի հավանականությունը

մեծացնում է ճիշտ այնպես, ինչպես սի ստոլիկ ճն շումը:Չնայած երկար ժամանակ համարվում էր, որ նորմալ զար կերա կային ճն շումը հենց 120/80-ն է, սակայն վերջին տարիներին սր տաբանները նման ցուցանիշը իդեալական չեն համարում ։ Եթե ճնշումը ավելի մեծ է, քան 119/79, ապա խոսքն արդեն սկսվող հիպ երտոնիայի մասին է: Իսկ եթե այդպես է, ապա իդեալական թիվը պետք է լինի ավելի ցածր։Եթե սի

ստոլիկ ճն շումը տարիների ընթացքում կայուն աճում է, ապա դի աստո լիկ ճն շումը բարձրանում է մինչև 50 տարեկան, ապա նվազում է: Երբ մենք ասում ենք, որ <<ճն շումը բարձր>> է, ապա նկատի ունենք հենց առաջին (վերին) ցուցանիշը ։ Այն աճում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, հո ւզական ց նցումների կամ թարմացնող խ միչքներ խմելու դեպքում: