Ես կյանքումս լսած չկայի այս բույսի մասին, բայց պարզվում է այն ՀԱԶԱՐ ՑԱ Վ Է ԲՈՒ ԺՈՒՄ

Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ պոլա-պոլան կարող է փոխարինել մի ամբողջ դե ղատան: Այս խոտը հզոր տոնուսը բարձրացնող միջոց է օր գանիզմում ա ղերի նյու թափոխանակության համար: Այն բու ժում է և պո դագրան, և պո լիարթ րիտը: Որպես ա ղամուղ միջոց օգտագործվում է պ իելոնեֆ րիտի, մի զաքարային հի

վանդության, ցի ստիտի դեպքում: Նպաստում է մի զուղիների և մի զապարկի բո րբոքային գործընթացի վերացմանը, նաև օգնում է պ իելիտի, պրոս տոտիտի ժամանակ:Պոլա-պոլայի եփուկը ուժեղ մի զամուղ միջոց է, որը նպաստում է եր իկամների քարերի լու ծմանը և դուրսբերմանը օր գանիզմից, բու ժում է ք րոնիկ գլոմ

երուլոնե ֆրիտը: Եր իկամները մաքրվում են արագ, անց ավ և սկսում են նորմալ գործել:Բացի այդ, այս խոտը կարգավորում է դա շտանային ցի կլը, նպաստում է ֆի բրամի ներծ ծմանը: Նվազեցնում է ար յան շաքարի պարունակությունը, օգնում է քր

ոնիկ գլխաց ավերի ժամանակ: Ս պիացնում է ստ ամոքսի խո ցը,հեռացնում է պո լիպները ։ Այն նաև լավ է ազդում լյ արդի ցի րոզի, ենթաստա մոքսային գե ղձի բու ժման ժամանակ, խոչընդոտում է անո թներում թրոմ բների ձևավորմանը: