Երեխա ունենալը պլաններիս մեջ չէր մտնում, բայց 38 տարեկանում պատահական իմացա, որ հ ղի եմ․ Եկա տուն ու սկսեցի մտածել

Երեխա ունենալը պլաններիս մեջ չէր մտնում, բայց 38 տարեկանում պատահական իմացա, որ հ ղի եմ․ Եկա տուն ու սկսեցի մտա- ծել․Ես 38 տարեկան էի, ամուսին և երեխա ներ չունեի: Ինձ նվիրել էի ուսուցչո ւհու աշխատ անքին, շատ էի սիրում դպրոցն ու ե- րեխաներին: Ծնողներս նույն մասնագ իտությամբ են աշխատել ամբողջ կյանքում:Կար մի տղամարդ, ում հետ պարբե րաբար հան- դիպում էինք, սակայն ոչ

մի լուրջ նպատակ չու իմանում եմ, որ հղի եմ: Գնացի բժ իշկի, երբ իմացա, որ արդեն 4 ամիս է, ինչ այդ վիճա-կում եմ, շոկի մեջ էի․ Բնականաբար, ընկերոջս ոչինչ չասացի, մենք այդ պահին արդեն մի ամիս էր, ինչ դադա-րեցրել էինք մեր շփումը: Ես չէի պատկերացնում, ինչ եմ անելու, ինչպես եմ ապրելու: Ոչ ոք չո ւնեի, ծնողներս 3 տարի առաջ էին մա հ ացել, քույր եղբայր չունեմ, իսկ ինձ մոր կարգա վիճակում չէի պատ

կերացնում: Դեռ մտածում էի, որ գուցե ճիշտ չէ երեխային ունենալը, սար սափելի վ ախենում էի ապագայիս համար:Հաջոդ օրը գնացի աշխատանքի: Դասի ժամանակ երեխաներն իրենց սովորականի նման էին պահում: Դասի սկզբում մեկը մյուսին նամակ էր ուղարկում, ծիծաղում էին: Դա նորություն չէր,ես նրանց միշտ հեշտությամբ էի կարգի բերում, ուղղակի հան գիստ ասում էի, որ դասը սկսվել է, իսկ այդ օրը չդի

մացա, սկս եցի գոռ ալ և լա ցելով դուրս վազ եցի:Հասա ուսու ցչանոց և սկսեցի աբողջ հոգով արտա սվել:Աշխատողներից միայն մի հոգի կար՝ Մարինեն,ով 8 տա-րի առաջ էր ամուսնացել, սակայն մինչ այժմ երեխաներ չուներ:Ես նրան պատմեցի՝ ինչ է եղել, և ասա- ցի, որ գու-ցե և աբ որտ անեմ, իսկ նա կլորացած աչքերով նայեց ինձ և ասաց. —Երբեք չանես նման բան: Ես կերա զեի քո փոխարեն հայտ նվել: Երեխան

երկնային պարգև է: Նայիր ինձ և հասկացիր, որ դու եր- ջանիկ մարդ ես: Հիմա որդիս 2 տարեկան է, նայում եմ նրան և գիտակցում, որքան սխալ էի, ամա չում եմ նույն իսկ երեխայից ա-զատվելու մտքերիս համար: Պետո ւթյունն ինձ օգնում է, տանը աշակ երտ ներ ունեմ, երեխայիս պատշաճ կեր-պով մեծ ացնում եմ և ամեն ինչով ապա- հովում: Ես հիմա իսկապես երջանիկ եմ