ՀՀ առո ղջապահության նախարարությունը հայտնում է․ Ռիսկի խմբում գտնվող անձանց համար կսահմանվեն հետևյալ նորմերը

ՀՀ առո ղջապահության նախարարությունը հայտնում է․ «Կորոնավիրուսային հի վանդության ավելի խո ցելի խմբերի` տարեցների, ք րոնիկ հի վանդությամբ, սահմանափակ շարժունակությամբ անձանց համար նոյեմբերի 13-ից մեկնարկել են արտագնա/շարժական պա տվաստումային խմբերի միջոցով պա տվաստումները։

Միջոցառումն կիրականացվի պարբերաբար. բու ժաշխատողները նախապես կտեղեկացնեն բնակիչներին արտագնա պ ատվաստումների ժամանակացույցի մասին։ Այդպիսով, ռիսկի խմբերին հնարավորություն կտրվի խուսափել պո լիկլինիկա լրացուցիչ այցից։ Առ ողջապահության նախարարության, Երևանի

քաղաքապետարանի և «Հի վանդությունների վերահսկման և կանխա րգելման ազգային կենտրոնի» համատեղ նախաձեռնության Նպատակն է ապահովել պատվաստումային ծառայությունների հասանելիությունը հասարակության տարբեր խմբերի համար»։