Մերօրյա ամենավտա նգավոր ուտելիքը ՀԱՑՆ է․ այո-այո՛, հենց հացը․ միայն իմանաք, թե ինչ բացահայտում է անում ականավոր բժ իշկը

Փաստ է, որ եթե մենք ուտում խմորիչով հաց, խմորիչը, հայտնվելով մեր ա րյան մեջ, սկսում է բազմապատկվել, սպ առում է մեր վի տամինները, միկրո տարրերը, սպիտակուցները:Եվ միևնույն ժամանակ, նրանք արտազատում են իրենց կենսագործունեության նյութերը՝ տո քսինները, այսինքն, խմորիչներ մակաբու

ծություն են անում մեր օր գանիզմում: Ժամանակակից հացը Ես համարում եմ մարդկության ամենասար սափելի գյուտերից մեկը ։Բժ շկական գիտությունների թեկնածու Վիկտոր Խրուշչովը ասել է, որ պետք է հեռացնել սննդակարգից ժամանակակից հացը:Ժամանակակից խմորիչներ թխման ընթացքում գնում են կա

պսուլներ: Ա ղիներում ազատվում են այդ կա պսուլներից և վ նասում լոր ձաթաղանթը, խանգարում են նորմալ ա ղիքային միկ րոֆլորան: Ավելին, նրանք մակաբ ուծությություն են անում ոչ միայն ա ղիներում, այլև արյ ան պ լազմայում են ապրում և ազատ բազմանում են: Սա կարող է ավարտվել տարբեր տեսակի թու

նավորմամբ, սն կային հի վանդություններով, իմ ունային անբավարարությամբ, որը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ ք րոնիկ հի վանդությունների և ուռ ուցքային գործընթացների:Եթե դուք դադարեք ուտել ժամանակակից խմորիչով հաց, ապա միայն 5 տարի անց մենք չենք հայտնաբերի խմորիչային բջ իջներ ար յան պլազմայում: