Մի օր էլ արթնացա ու հասկացա, որ ծերանոցում եմ․ չէի սպասում, որ անխիղճ հարսս այդ քայլին կգնար․ ուզում եմ մե ռնել, ես էլ ոչ ոքի պետք չեմ

Կարճ պատմություն մի միայնակ տատիկի դժվար ճակատագրի մասին, ում որդին ու հարսը, պարզվեց, որ չափազանց անշնորհակալ մարդիկ են: Ստ որ հարսը հաշվի չէր առել միայն մեկ մանրուք: Աուդիո պատմություն: Հավանեցի՞ք։ Եթե այո, անպայման կիսվեք Ձեր ընկերների հետ։

Կա րճ պատմութ յուն մի միայնակ տատիկի դժ վար ճակ ատագրի մասին, ում որդին ու հա րսը, պարզվեց, որ չափազ անց անշնորհա կալ մա րդիկ են: Ստ որ հարսը հաշվի չէր առել միայն մեկ մա նրուք: Աուդի ո պատմություն: Հա վանեցի՞ք։ Եթե այո, անպայման կի սվեք Ձեր ընկերների հետ։