ՈՒՇԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ո՞ր դեպքերում կարելի է դիմակ չկրել փակ տարածքում

ՀՀ առող ջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմինը ներկայացրել է փակ տարածքներում դիմակ կրելու պայմանները։ Փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է բոլորի համար, բացառությամբ՝ 1) երեխաների` 0-5 տարեկանը ներառյալ. 2) բնակության վայրում (տանը, բնակարանում).3) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, Ազգային

ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դա տարանի նախագահի, Բարձրագույն դա տական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ ու ուղերձ ունեցողների և միջոցառման անմիջական մասնակիցների (բացառությամբ` լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի). 4) անձնական ավտոտրանսպորտային միջոցներով երթևեկողների (բացի ոչ կանոնավոր

ուղևորափոխադրում իրականացնելիս)5) հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ժամանակ սուրդոթարգմանություն իրականացնողների. 6) լսողության և խոսքի տարբեր աստիճանի խանգարումներ ունեցողների (որոնք շրթունքների շարժումներին հետևելով են ընկալում խոսքը) և նրանց հետ աշխատողների,7) ծխելու, խմելու և սնվելու ժամանակ. 8 ) Առո ղջապահության նախարարի կողմից հաստատված

սանիտարական կանոններով սահմանված այլ դեպքերի. 9) հեռուստահ ղորդավարների` հեռուստահաղորդումների և հեռուստածրագրերի հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում միայնակ գտնվելիս. 10) հո գեկան խանգարումներ և վար քի խանգարումներ ունեցող անձանց. 11) կո գնիտիվ խանգարումներ ունեցող անձանց. 12) դեմքի վն ասվածք ունեցող կամ բերանի շրջանում դիմածնոտային միջամտության ենթարկված անձանց: Մանրամասները՝ ՀՀ առ ողջապահության նախարարի N 23-Ն հրամանում։